• TK Banner Oproep Vekiezingen

Voor de PVV is bij de keuze om dit onderzoek te laten uitvoeren de deskundigheid en onafhankelijkheid van het in te schakelen bureau van groot belang geweest. Om die reden is er ook een begeleidingscommissie ingesteld waarin naast ikzelf, De heer Pruim en mevrouw Baan namens de griffie en de heer Wieger Apperloo (voorheen AT Osborne) als extern deskundige plaats hadden. Willem Boutkan heeft professioneel een onderzoeksachtergrond en is is namens de PVV aangeschoven bij de besprekingen.

Dat de PVV gekozen heeft voor het laten verrichten van dit onderzoek onderstreept het belang dat de PVV hecht aan goede informatie en de wens die bij onze fractie leeft om naast de informatie die van het college wordt verkregen ook eigen, onafhankelijke informatie te verkrijgen. Die informatie hoopten we eigenlijk via de volggroep te krijgen maar dat werd zoals u weet door de coalitie geblokkeerd.

Begin september vorig jaar is een uitvraag opgesteld met als centrale vraag: Heeft er een verantwoorde risicoanalyse plaatsgevonden voor het evenement Floriade in Almere, en hoe verhouden deze risico’s zich tot de risico’s van stopzetten van het evenement Floriade?

De selectie van een onderzoeksbureau werd aanzienlijk bemoeilijkt doordat de gemeente Almere van vrijwel ieder onderzoeksbureau in Nederland al gebruik heeft gemaakt. Dat geldt ook voor Rebel maar de aard van de eerdere werkzaamheden van dit bureau heeft tot de keuze voor Rebel geleid.

Ten behoeve van het onderzoek heeft Rebel openbare documenten geraadpleegd en daarnaast twee gesprekken gevoerd met de projectorganisatie. Na diverse tussenrapportages is medio februari het onderzoeksrapport aan de PVV opgeleverd.

De belangrijkste conclusie in het rapport is dat er van de door het college op basis van het rapport van Bureau Buiten geschetste maatschappelijke baten niets overblijft. Dat is overigens in lijn met eerdere Floriades waar buiten een park geen blijvende positieve invloeden zijn gerealiseerd als gevolg van de Floriade. In het geval van Almere heeft Rebel geconstateerd dat er overlap bestaat tussen de berekende spinoff en baten in de businesscase. Ze zijn dus dubbel gerekend. Ten aanzien van de te realiseren overnachtingen constateert Rebel dat er wordt gerekend op ca 2.150 overnachtingen per dag. Het aantal in geheel Flevoland beschikbare plaatsen is daarmee in feite niet toereikend. Rebel wijst daarnaast op het verdringingseffect waarmee in de economische analyse van het college geen enkele rekening is gehouden: Door de Floriade stijgen de prijzen en zullen reguliere bezoekers een andere bestemming gaan zoeken. Dat doen ze ook omdat ze bijvoorbeeld de drukte willen mijden.

Ook het toerekenen van bestedingen aan de Floriade krijgt kritiek in het onderzoek. Buitenlandse bezoekers kunnen Nederland bezoeken om andere redenen dan de Floriade maar wel een bezoek aan de Floriade brengen. In dat soort gevallen is het kwalificeren van die bestedingen als Floriadegerelateerd onjuist.

Tot slot klopt er niets van het voorspelde werkgelegenheidseffect. Ook hier wordt er door het college geen rekening gehouden met het op te treden verdringingseffect en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt zowel in de business case als in de economische analyse als een resultaat opgevoerd. Ook hier een dubbeltelling derhalve.

Als het gaat over de vraag of de Floriade kan worden stopgezet dan is het eenduidige antwoord daarop JA. Het is vanzelfsprekend dat stoppen op dit moment kosten met zich meebrengt maar daarbij dient wel opgemerkt te worden dat er ook al baten zijn gerealiseerd.

Nu stoppen met de Floriade levert volgens Rebel als uitgangspunt een kostenpost op van ca 23 miljoen euro. Ik zeg uitdrukkelijk “uitgangspunt’ omdat onderdelen van dat bedrag zonder meer onderhandelbaar zijn. Die onderhandelbaarheid is er niet als na de Floriade blijkt dat er verlies is geleden. Over die mogelijke verliezen wijst Rebel op een veelheid aan risico’s. De belangrijkste daarvan is uiteraard het niet realiseren van bezoekersaantallen. De trend voor bezoeken aan dit soort exposities is dalend. Dat blijkt uit voorgaande Floriades maar ook uit andere tuinbouwexposities zoals bijvoorbeeld in Berlijn 2017 waar de Internationale Gartenschau rekende op 2.4 miljoen bezoekers. Er kwamen er slechts 1.3 miljoen. Dit zijn belangrijke cijfers zeker als je je realiseert dat het terrein in Berlijn bijna tweemaal zo groot was als het Floriadeterrein in Almere. Rebel wijst er op dat met alle “hippe” thema’s het risico wordt gelopen dat de traditionele oudere Floriadebezoeker afhaakt.

Rebel wijst er tot slot op dat zij van mening is dat diverse kostenposten te laag worden ingeschat. Het gaat dan om een post voor veiligheidsmaatregelen maar ook te lage kosten voor marketing. Rebel wijst er op dat in Venlo het marketingbudget substantieel naar boven diende te worden bijgesteld om betalende bezoekers te genereren. Een te laag marketingbudget is met andere woorden een garantie voor te weinig betalende bezoekers.

Conclusie

Aan dit onderzoek verbindt de PVV de conclusie dat stoppen met de Floriade een verantwoorde beslissing is. Rebel wijst er op dat de Floriade een geloofskwestie waarbij optimisten wijzen op de kansen en pessimisten op de risico’s. Beide uitkomsten zijn mogelijk. De PVV vindt het gokken met het geld van Almeerse burgers en de kans op een goede uitkomst is gezien eerdere Floriades ronduit slecht. Bovendien ontbreekt draagvlak onder de Almeerse bevolking

U kunt het rapport hier lezen

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter