• TK Banner Oproep Vekiezingen

Maandag 26 maart 2018, zal de raad in Almere een extra raadsvergadering houden op verzoek van een aantal politieke partijen. Agendapunt is het Raadsvoorstel Ontwerp omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen windpark Pampus. De PVV heeft tijdens eerdere behandelingen al aangegeven dat het hele proces rondom het windpark een dikke onvoldoende verdiend. De raad wordt op dit moment informatie onthouden, door het niet beschikbaar stellen van de (anterieure) exploitatieovereenkomst. Ook het participatie- en communicatieplan zal pas beschikbaar worden gesteld, nadat de raad een besluit heeft genomen. Door de raad geen openheid van zaken te geven, wordt het budgetrecht van de raad aangetast. De PVV fractie heeft om een aantal redenen moties en amendementen ingediend.

Het college legt een Raadsvoorstel voor, met als drijfveer dat dit aangenomen moet gaan worden omdat anders de subsidie aanvraag in gevaar komt.

Dat is opvallend, want op de website bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), staat het volgende:

"Zorg dat uw aanvraag compleet is en stuur alle vereiste vergunningen en bijlagen met uw digitale subsidieaanvraag mee, zoals:

* de vereiste vergunning(en): heeft u geen vergunning(en) terwijl deze wel vereist is (zijn), dan wijzen wij uw aanvraag voor SDE+ subsidie af. Bij uw Omgevingsvergunning(en) voegt u ook de vergunningsaanvraag/aanvragen toe”.

Voor alle duidelijkheid, de vereiste vergunningen voor het windpark Jaap Rodenburg II, zijn niet afgegeven. Er is geen Ontwerpvergunning, er is geen Watervergunning, er is geen vergunning Wet Natuurbescherming en het archeologisch onderzoek zal t.z.t. worden gevoegd bij de ter inzage legging van de Omgevingsvergunning.

De onderbouwing op het ontbreken van de vergunningen stelt het college. “Idealiter zouden de ontwerp watervergunning en de ontwerp vergunning dan wel ontheffing in het kader van de Wnb gelijktijdig met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Na ambtelijk overleg met zowel het waterschap als de provincie Flevoland blijkt echter dat zij het niet gaan redden om de ontwerp vergunningen en beschikkingen tijdig gereed te hebben voor de terinzagelegging. Aangezien het tijdig verkrijgen van de omgevingsvergunning cruciaal is voor de aanvraag van de SDE subsidie in september 2018 door de initiatiefnemers, is het niet aan te raden te wachten met de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning”.

Wat de PVV betreft geeft de raad het Raadsvoorstel terug aan de wethouder en zal het later worden behandeld. Op die manier kunnen wij de opgehaalde gevoelens meenemen in de besluitvorming. Als dan ook alle informatie beschikbaar is kan de raad een weloverwogen besluit nemen. Dit komt het vervolg van de procedure ten goede.


Willem Boutkan
PVV fractie Almere

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter