• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

Voorzitter,

De PVV is blij dat het met de economie beter gaat en dat Almere daarvan een graantje meepikt. Dat effect zou veel groter kunnen zijn indien niet miljoenen aan belastinggeld verbrast zouden worden aan de Floriade maar aan een structurele verbetering van de lokale economie en werkgelegenheid. Uit de nieuwe risicoanalyse blijkt dat de risico’s van het Floriade evenement te laag zijn ingeschat. Dit bleek ook al uit het onderzoek dat in opdracht van de PVV door Rebel is uitgevoerd. Bij de volgende voortgangsbespreking over de Floriade wenst de PVV te vernemen hoe het college hierop reageert.


Vz, één van de manieren om de aan de Floriade verbonden risico’s voor de gemeente terug te dringen is door andere partijen te laten participeren in de Floriade BV. Wij zullen een motie indienen die van het college een actievere houding verlangt als het gaat om het aantrekken van risicodragende partners in het evenement.
Uit de programmarekening blijkt dat een bedrag van € 148.000,- aan gelden die bedoeld waren voor het bestrijden van radicalisering, niet zijn besteed. Dat baart ons zorgen in een tijd waarin overal om ons heen, ook in ons land, geradicaliseerde moslims aanslagen plegen en lukraak mensen op straat neersteken. Kan het college uitleggen waarom dit geld in de zak is blijven zitten en gaat het college extra inzet plegen op het signaleren en bestrijden van radicalisering?
Vz, we zien een enorme toename in de bouw van woningen maar tegelijkertijd zien we dat het aantal gerealiseerde voorzieningen achterblijft. Dat kan op termijn voor problemen op het gebied van leefbaarheid zorgen. Bij een versnelling van de woningbouw hoort een versnelling van de realisatie van voorzieningen in nieuwe wijken. Ziet het college dit verband en kan het college toezeggen dat dit het komende jaar extra aandacht geniet?
Geconstateerd wordt dat er een sterk afnemende vraag is naar ouder, minder efficiënt bedrijfsvastgoed. Het blijft bij die constatering. Volgens de PVV is het van groot belang dat de hoeveelheid m2 van dit verouderde vastgoed in kaart wordt gebracht en dat er een plan van aanpak komt om grootschalige leegstand en verloedering tegen te gaan. Deelt het college die visie?
Op het gebied van werkgelegenheid wordt de situatie rooskleuriger voorgesteld dan zij in werkelijkheid is. Twee grote werkgevers vertrokken uit Almere en de werkgelegenheid daalt. Het college is desalniettemin positief omdat er 500 nieuwe bedrijven zijn. De term bedrijven is daarbij misleidend omdat het om inschrijvingen in het handelsregister betreft van veelal zzp’ers die slechts een gering effect op werkgelegenheid hebben. Er zal veel harder aan getrokken moeten worden.
Een geheel ander punt van zorg is het feit dat blijkt dat de noodklok wordt geluid als het gaat om de bestrijding van infectieziekten. De massa-immigratie leidt tot een enorme toename van infectieziektes en indien dat niet wordt bestreden tot een gevaar voor de

volksgezondheid. Navraag bij de GGD door mijn collega Raijer leert dat er eenvoudigweg te weinig geld is om de taak behoorlijk te kunnen vervullen. Ziet het college de noodzaak hier in te grijpen en is het college bereid extra geld beschikbaar te stellen om de bestrijding van infectieziekten op peil te krijgen?
Vz, we zien een nadeel bij de jeugd GGZ. We horen graag of dit nadelige gevolgen heeft als het gaat om de toegang tot de Jeugd GGZ zoals al eerder het geval was.
In de programmabegroting 2017 werd nog gesproken over het instellen van een openbaar informatieregister ivm de komende Wet open overheid. We missen dat in deze verantwoording. Wat is hiervan de status en kan tijdig aan de wettelijke verplichting worden voldaan?
Tot slot de waterplanten vz. De PVV krijgt uit de jaarrekening de idee dat de bestrijding daarvan nogal incidenteel van aard is. Kunnen we ervan uitgaan dat watersporters en waterrecreanten in de zomer geen last meer zullen hebben van waterplanten?

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover