• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

Vz,

Daar gaan we weer. Weer hebben we te maken met een PvdA wethouder die weigert in Almere te komen wonen terwijl ze heeft beloofd wel in Almere te komen wonen en de PVV heeft daar schoon genoeg van.

De wet schrijft voor dat slechts in bijzondere gevallen aan een wethouder een verlenging van de ontheffing kan worden verleend. Die beperking heeft tot doel te voorkomen dat er een rondreizend circus van technocratische bestuurders zonder enige binding met de plaats waar zij het wethouderschap vervullen ontstaat. Het belang van die binding is onlangs weer bevestigd toen de Eerste Kamer tegen een verruiming van de bestaande regeling heeft gestemd.

Ik breng graag bij u allen in herinnering de woorden van hoogleraar Elzinga:

In algemene zin zou het uitgangspunt moeten zijn dat het ingezetenschap regel is en de ontheffing hoge uitzondering. Larmoyante verhalen over niet te verkopen huizen, werkende echtgenotes en schoolgaande kinderen hoeven niet al te veel indruk te maken, want de keuze om wethouder te worden is een vrijwillige en die keuze heeft als consequentie het ingezetenschap. Wie dat niet wil, moet geen wethouder worden.

Vz, zo’n larmoyant verhaal hebben we hier. Nooit is het duidelijker geweest dat Almere hier te maken heeft met een wethouder uit de PvdA baantjescarrousel die nooit de intentie heeft gehad om in onze stad te komen wonen. Van een bijzondere omstandigheid is geen sprake. De omstandigheden zijn immers ongewijzigd sinds haar aantreden en daar was en is niets bijzonders aan. Het raadsvoorstel bevestigt dat want er worden geen bijzondere omstandigheden aangevoerd. Slechts persoonlijke gronden en dat voldoet niet aan het wettelijk vereiste.

Vz, ik wil tot slot de VVD fractie aanspreken op dit punt. De VVD heeft op 4 juni jl. terecht tegen verruiming van de bestaande regeling gestemd. Net zoals de PVV dat deed. Ik wil u de inbreng van de VVD bij de behandeling niet onthouden:

Het ingezetenschap is de wettelijk verankerde basis van onze vertegenwoordigende democratie in het huis van Thorbecke. Van bestuurders wordt verwacht dat zij leven en wonen dicht bij en te midden van degenen die zij besturen.

Mijn fractie ziet deze verruiming van de verplichting voor wethouders en gedeputeerden om te wonen en te leven in de gemeente of provincie waar zij zijn benoemd, als een volgende stap in de uitholling van dit principe.

En het was de fractievoorzitter van de VVD in Almere mevrouw Joziasse die in de krant liet optekenen ”Als VVD vinden we dat een wethouder hier moet wonen”. De VVD heeft nu zelf haar fout goed gemaakt door een niet in Almere woonachtige wethouder te vervangen door een wethouder die hier wel woont. Dat valt te prijzen maar het is nu wel tijd om de daad bij het woord te voegen en te stemmen volgens de principes die u zegt te huldigen!

Toon van Dijk

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover