• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

Vz,
Het gaat Almere voor de wind…., werd, het ging Almere voor de wind. Terwijl het Almere voor de wind ging werd de kans op tegenvallers ( Floriade, Jeugdzorg) en zwarte zwanen (Corona crisis) verloochend. Ook in goede tijden meende een meerderheid van de Raad dat geld uitgeven een hogere prioriteit had, in plaats scherper aan de wind te varen. Anticyclisch beleid, dat betekent sparen als het economisch goed gaat en voorzichtig blijven uitgeven als het minder gaat was een betere koers geweest. De PVV is namelijk altijd een voorstander geweest van een uitgaven beleid met kleine periodieke verschillen.


Algemene constateringen;
• De kosten van het sociaal domein waaronder jeugdhulp blijven groeien.
• Het college geeft nu eindelijk zelf toe, dat de geregistreerde criminaliteit in Almere afneemt, maar de onzichtbare criminaliteit stijgt.
• We zien dat de voordelen op de algemene dienst vooral een incidenteel karakter hebben en dat de structurele tekorten jaar op jaar binnen dezelfde programma's ontstaan. (Zie het sociaal domein.)
Op de valreep hebben we 2019 afgesloten met een bescheiden resultaat van 7 ton. Heel misschien komt nog een bedrag uit de grondexploitatie beschikbaar, maar dat is nog onzeker. Gedane zaken nemen helaas geen keer de PVV komt later vanavond met haar beschouwingen bij de bespreking van perspectiefnota.

_________________________________________________________________________

Perspectief nota 2021

Vz de perspectief nota 2021 is i.t.t. de jaarrekening zeer zorgelijk en dan drukken wij ons minder onaangenaam uit dan de werkelijkheid is vinden we. Als we de tekorten over de jaren 2021 t/m 2024 bij elkaar tellen hebben we 66 miljoen nodig. Daar zit de Floriade niet eens bij. Stoppen kost tussen de 2,4 en 10 miljoen doorgaan, 16,3 miljoen en over de kosten van uitstel zullen we maar zwijgen. Tenslotte zijn we ook nog geconfronteerd met de corona crisis welke heftiger en langer zal gaat duren dan de bankencrisis. Dat voorspelt de PPV. Weliswaar is corona de trigger, maar in wezen wordt dit een tweede krediet crisis. Met dank aan het neoliberalisme.

Vz de PVV is steeds voorstander geweest van een anticyclisch begrotingsbeleid, we hebben, daarom gewaarschuwd voor mogelijke economische onverwachte gebeurtenissen (zgn Zwarte Zwanen). Dientengevolge heeft de PVV zich ingezet voor een verstandig financieel beleid waaronder het vergroten van de reserves ten tijde dat het voor de wind ging.
Verheugd was ik, toen ik dinsdagavond vernam dat wethouder Lindenbergh ook risico scenario’s voor zwarte zwanen aan het bedenken is. Blijkbaar is er eerst een crisis noodzakelijk, alvorens dit college tot inzichten komt. Voor de komende jaren, is het echter ondanks een toezegging van half miljard vandaag voor de gemeenten vooralsnog mosterd na de maaltijd, want geld om te sparen is er niet en zal er voorlopig niet zijn. Mocht dit laatste echter wel het geval zijn geweest dan had deze coalitie het alsnog over de balk gesmeten. Doorgaan met de Floriade is immers nog steeds een optie. Business als usual.

 

Vz bakken met geld worden uit gegeven!
• Een gigantische toename van de kosten in het sociaal domein,  waaronder jeugdzorg en waarvan het einde nog niet zicht is. Hoe is het mogelijk dat er in het afgelopen jaar 45% meer meldingen veilig thuis waren. Signaal is verder dat er steeds meer opvoedproblemen en opgroeiproblemen behandeld worden in de jeugdhulp. Snapt men dan nog steeds niet, dat elk aanbod in de zorg zijn eigen vraag schept! Vz, De PVV kondigt daarom een motie aan om een rekenkamer onderzoek te doen naar de uitgaven in de jeugdhulp.

• Een stofkam moet door de uitgaven hoeveel externen hebben we nog steeds. Ondanks dat er al jaren gereorganiseerd wordt is het blijkbaar nog steeds een puinhoop op het stadhuis. We hebben al meerdere moties ingediend om de kosten van inhuur naar beneden te brengen. Heeft die professionalisering wellicht het onbedoeld gevolg dat er diverse inhuur van consultants en managers plaatsvindt welke de gemeentelijke organisatie eerder ingewikkelder dan inzichtelijker maken? (Zie sociaal domein) Vz, De PVV zal hierover wederom een motie indienen.

• In de afgelopen periode zijn er almaar duurzaamheidsplannetjes ingediend door een partij in de raad “die zelf zeggen geen Boekhouders te zijn” We vragen ons af, wat zijn nu de totale kosten van deze plannetjes voor de bühne geweest, welke over het algemeen geen enkele milieu winst voor Almere of wat dan ook hebben opgeleverd. De PVV zou graag zien dat men in deze raad stopt met het duurzaamheidsgeneuzel.

• Vz, In de perspectief nota wordt gesproken over bezuinigen of het eventueel verhogen van de lasten. De PVV is van mening dat de tekorten binnen de gemeentelijke organisatie dienen te worden opgelost en dat van een eventuele lastenverhoging voor de inwoner op geen enkele wijze sprake kan zijn. Daarom ook hierover een motie namens de PVV.

• De gemeente Almere moet van het rijk en de meerderheid van de raad groeien. Almere is inmiddels de zevende stad van Nederland met al haar problemen die andere grote steden ook hebben. De PVV vindt dat groei zonder extra geld van het Rijk geen optie is. Als het Rijk niet wil meebetalen dan ook geen verdere groei van Almere. Hierover volgt eveneens een motie van de PVV.

Sinds 2018 worden wij verrast door tekorten. Terecht roept men de vraag op of dit moment wel een goed beeld geeft of dat wij volgend jaar weer verrast worden. Wij zijn niet de enige gemeente die met dit probleem kampt. Ook andere gemeente hebben te maken met tekorten. Onze riante positie als grondeigenaar in ogenschouw genomen hadden we meer kunnen doteren aan de algemene reserve. Budgettaire maatregelen waren dan weliswaar alsnog noodzakelijk geweest, maar zouden i.i.g. milder en minder pijnlijk zijn dan ze straks moeten gaan worden. Het valt niet te ontkennen dat de coalities een deel van de opbrengsten van het grondbedrijf in het verleden hebben verjubeld. De tekorten van andere gemeenten zijn daarom desalniettemin naar mening van de PVV echter geen excuus.

Frank Fesevur

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Zwarte Zwaan (met hoofdletters) is een gebeurtenis met de volgende drie kenmerken. Ten eerste is het een totaal onverwachte gebeurtenis, een uitschieter die buiten de normale gang der dingen valt omdat er vooraf geen duidelijke aanwijzingen waren dat zoiets kon gebeuren. Ten tweede heeft het zeer grote gevolgen (wat niet geldt voor de vogel). En ten derde zit de mens zo in elkaar dat we naderhand, ook al was het een totaal onverwachte gebeurtenis, verklaringen bedenken die de gebeurtenis begrijpelijk en voorspelbaar maken.

 

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover