• TK Banner Oproep Vekiezingen

We blijven door bouwen aan de toekomst van Almere. Dit doen we op een verstandige manier. Zo begint de inleiding van de programma begroting 2020.

Op een verstandige manier bouwen aan de toekomst. Ja precies verstandig, maar van verstandig bouwen is naar mening van de PVV vaak geen sprake geweest. Eerder de stad roekeloos storten in avonturen waarvan de uitkomst volstrekt onzeker is. Daar is de Floriade slechts het voorbeeld van.

Sinds de 1e begroting in deze raadsperiode was de nabije toekomst al niet florissant, maar na het zuur zou het zoet komen werd voorspelt. In 2022 zouden we meer geld van het Rijk ontvangen en zou het ons verder voor de wind gaan. Maar kijk eens aan, ruim twee jaar later, is van dit toen geschetste toekomstbeeld niets meer over en moeten we nu bezuinigen en interen op onze reserves teneinde onze begroting sluitend te krijgen. In de komende jaren rekenen we natuurlijk weer op een accres in de uitkering uit het gemeentefonds. Dat is echter nog maar zeer de vraag, want ook al laat de overheid het begrotingstekort oplopen, economen verwachten dat de overheid er op een gegeven moment niet aan ontkomt de staatsschuld weer op orde te brengen. Dat zou makkelijker gaan als Nederland de economische taart kan vergroten, maar ook de PVV ziet dat ongebreidelde economische groei zijn nadelen heeft.


Het grootste deel van de bezuinigen voert men door op groot onderhoud het voorstel is om rond de 10 milj te bezuinigen dit doet men o.a. door vervangingsinvesteringen 1 jaar uit testellen en groot onderhoud in de Hoven en Marken 2 jaar uit te stellen. Het valt echter te ten zeerste te betwijfelen of dit een bezuiniging is. De kosten worden slechts naar voren geschoven. Economisch is de enige bezuiniging dat men de afschrijvingstermijn met genoemde periode van de vorige cyclus van het bedrijfsmiddel over een iets langere periode uitsmeert. De besparing zit slechts in de verlenging van die laatste periode. Is portefeuille houder het hier met de PVV eens dat het hier een schijn bezuiniging betreft en we tevens een voorschot nemen op toekomstige inkomsten die zoals hiervoor opgemerkt telkens blijken tegen te vallen?


Het doel van het onderzoek door BMC naar de begroting, was om te komen tot een begroting waar de kans op meevallers net zo groot is als de kans op tegenvallers. Een van de belangrijkste conclusies was; de inhoudelijke ambitie lijkt het vaker te winnen van de vraag of er al dan niet budgettaire ruimte is. In de gesprekken is een aantal malen gesignaleerd dat Almere zicht rijk rekent aan “businesscases” en taakstellingen. De veronderstellingen die worden gehanteerd zijn regelmatig te optimistisch, volgens betrokkenen. Met andere woorden aan deze uitspraak van BMC kan de conclusie worden verbonden dat er plannen gemaakt worden, waar eigenlijk geen geld voor is, ( zie opnieuw de floriade maar ook recentelijk het raadsvoorstel campus binnenstad welke niet voldoende financieel onderbouwd werd). Daar is naar mening van de PVV niet alleen het college verantwoordelijk voor, maar hier heeft de raad en dan bedoelt de PVV, de voorgaande en huidige coalitie partijen zeker boter op haar hoofd, gezien haar controlerende taak.

Tijdelijke inhuur of investeringen moeten plaats vinden om de maatregelen die moeten leiden tot de bezuinigingen in de WMO en jeugdhulp vorm te geven. Totaal zijn deze kosten begroot op ongeveer €600.000 over 4 jaar. Kan de PVV er vanuit gaan dat er €600.000 aan inhuur uitgegeven wordt? Tegelijkertijd vragen we ons dan af hoeveel aan inhuur uitgegeven is om de oorspronkelijke organisatie van de WMO en de Jeugd hulp vorm te geven. M.a.w. wie garandeerd dat de kosten van inhuur dit keer geen weggegooid geld zijn. Daarnaast merkt de PVV pop, dat in 2019 en 2020 drie werknemers aansluitend op hun ontslag weer zijn ingehuurd, waarvan twee om een zachte landing te bewerkstelligen. Behalve dat de zelfstandigheid van niet alleen deze opdrachtnemers opzichzelf al zeer discutabel is, vraagt de PVV zich verder af waarom we eigen risico drager voor de WW geworden zijn , terwijl we aan de ander kant zelfstandigheid als ontslag instrument gebruiken. Inzake de motie inhuur (RG-122/2020) is niet duidelijk of deze al in de begroting is verwerkt en wordt uitgevoerd. Men geeft slechts aan dat er altijd serieus naar de noodzaak van inhuur wordt gekeken , maar dat men dat altijd al deed. De bekende dood doener. De PVV zal niet accepteren dat de motie in 2021 niet uitgevoerd gaat worden en verzoekt de portefeuille houder aan te geven, of en hoe hij aan deze motie vorm wenst te geven.


Met het instemmen van de begroting stemmen we ook in met de maatregelen die genomen worden bij jeugd en Wmo. Bij jeugd moeten de maatregelen nog uitgewerkt worden. De PVV is dan ook van mening om eerst de uitgewerkte maatregelen met de raad te bespreken voordat deze worden goedgekeurd middels deze begroting. De PVV zal samen met D66 een motie hiervoor indienen. Het zelfde geldt ook voor de ontwikkelagenda Wmo. Deze komt op de agenda maar pas nadat de programmabegroting is vastgesteld. De PVV vindt onwenselijk en hier volgt ook een motie samen met D66.
In de begroting 2020 -2023 merkt het college op; de opbrengst van de toeristenbelasting komt ten gunste van het perspectief, ter dekking van kosten die verband houden met recreatie en toerisme. In deze begroting komt het college plotseling met een maatregel om in 2022 eenmalig 4 ton aan toeristenbelasting niet terug te geven aan de sector. In de technische beantwoording geeft het college aan dat dat zij verwacht dat er een hoger aantal overnachtingen in Almere zullen plaatsvinden en dat cafés en restaurants meer aanloop gaan krijgen. Is het college zich ervan bewust dat juist deze sector al hard is getroffen door de huidige coronacisis? Ik wil het college er nog op wijzen dat de coronacrisis nog wel eens lang kan duren. Ook hier kan een motie van de PVV worden verwacht. In raadsvoorstel RV-49/2017is ten aanzien van de governance besloten dat er een zelfstandige programma organisatie Floriade (ZPO) voor de aansturing van de Floriade binnen de ambtelijke organisatie bestaat ( Dus niet bij de BV). In een bijzinnetje in de begroting wordt plots bepaald dat de verantwoordelijkheden van de ZPO teruggelegd worden bij de afdelingen. Dat is een enorme wijziging in de governance structuur, waar de raad niet over is geconsulteerd. Waarom niet? En waarom wordt de ZPO de nek omgedraaid. Verder vragen wij ons af, of er nu inmiddels sponsoren zijn. Hoe nerveus is men in het stadhuis inmiddels nu de crisis voortduurt en er een reële kans bestaat dat de Floriade ernstig geraakt gaat worden door de gevolgen van de crisis Zonder de begroting tot in alle details te willen bespreken, is de conclusie dat men voor 2021 opnieuw niet veel beleidsvoornemens uit het coalitie akkoord heeft willen beteugelen. Er wordt hier en daar wel bezuinigd, maar je kan niet zeggen dat er duidelijke keuzes worden gemaakt. Het is weer hetzelfde verhaal als bij de begroting van 2020. Het
blijft ontbreken aan een visie voor de langere termijn. Zou die er wel geweest zijn dan had men de reserves wellicht ongemoeid kunnen laten. Natuurlijk brengt de corona crisis een hoop onzekerheden met zich mee, maar het probleem is juist dat we financieel niet nu en nooit niet voorbereid zijn geweest op enige onzekerheid in de toekomst. Maar gek is dat niet, want gedurende de hele bestaansgeschiedenis van Almere, heeft het bestuur verzuimd de opbrengsten uit het grondbedrijf duurzaam en daar bedoelt de PVV mee, degelijk, te investeren.

Frank Fesevur

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter