• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

Sinds augustus van dit jaar probeer ik van het college inzage te krijgen in alle bescheiden waaruit blijkt wat de ontheffing van wethouder Adri Duivesteijn van de verplichting om in Almere te wonen de Almeerse burger kost. Nadat ik enige stukken heb kunnen bekijken -ik mocht ze niet kopiëren- heb ik het college om aanvullende informatie gevraagd. Dat werd mij geweigerd.

Het verstrekken van de aanvullende informatie zou enerzijds te veel werk zijn voor de ambtenaren, anderzijds zou het privacygevoelige informatie betreffen.

Daarop heb ik het college op 15 oktober 2010 via de griffier gevraagd om de stukken die ik al had ingezien dan maar in kopie aan mij ter beschikking te stellen. Met die stukken zou ik dan op de Politieke Markt om nadere informatie kunnen vragen en definitieve conclusies kunnen trekken. Van de griffier kreeg ik het verzoek om een brief aan het college te sturen. Uiterst ongebruikelijk nu alle correspondentie in de regel gewoon via de griffie verloopt. Op 22 oktober 2010 heb ik het verzoek om de stukken te mogen ontvangen aan het college gezonden. Gezien de weigerachtige houding van het college heb ik bij mijn verzoek een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur gedaan (Wob).

Op 16 november 2010 reageerde het college in een brief. De strekking daarvan was dat ik ongerechtvaardigde twijfels zou hebben over de wijze waarop uitvoering aan de wettelijke regels ten aanzien van wethouder Duivesteijn gegeven wordt maar dat er geen probleem bestond om de door mij gevraagde gegevens tot in detail aan mij te verstrekken. Ik werd ook uitgenodigd voor een gesprek om het standpunt van het college toegelicht te krijgen.

Die uitnodiging heb ik afgeslagen. De stukken werden mij immers toegezegd en aan een toelichting heb ik geen behoefte. De stukken kwamen echter niet. Op 8 december 2010 heb ik het college in gebreke gesteld wegens het uitblijven van een beslissing op mijn verzoek. Ik heb het college daarbij aangezegd dat indien men mij niet binnen de daarvoor geldende termijn een beslissing kenbaar maakt, het college dwangsommen aan mij zal verbeuren. We schrijven inmiddels 7 januari 2011 maar nog altijd heb ik geen stukken gezien.

Waarom ben ik zo nieuwsgierig? Uit de stukken die ik na de zomer wel heb mogen inzien komt een zeer verontrustend beeld naar voren. Adri Duivesteijn krijgt sinds 2006 woonruimte in Almere ter beschikking gesteld. Dat wordt door Almere betaald. In 2007 bedroegen die pensionkosten € 20.191,77, in 2008 € 14.952,58, in 2009 € 7.728,74 en in de eerste 5 maanden van 2010 € 4.931,95. Ca. € 50.000,-- in totaal derhalve. Voor de komende periode staat ons nog eens zo'n bedrag te wachten nu de collegepartijen met de ontheffing hebben ingestemd.

Je zou verwachten dat indien een wethouder wordt ontheven van de verplichting om in Almere te wonen en woonruimte ter beschikking wordt gesteld in Almere, hij daar ook (door de week) verblijft. Uit de rittenstaten over de eerste 4 maanden van 2009 blijkt echter dat Duivesteijn vrijwel dagelijks van Almere naar Den Haag en vice versa werd vervoerd in een auto met chauffeur. In maart werd Duivesteijn bijvoorbeeld op 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 20, 22 en 24 maart van en/of naar Den Haag vervoerd. De totale kosten van de ritten in die 4 maanden bedroegen ruim € 7.000,--. Als de wethouder dat gedrag gedurende zijn gehele wethouderschap heeft vertoond, is er inmiddels voor meer dan € 80.000,-- aan centjes van de Almeerse burgers verdwenen in de zakken van de wethouder.

Maar de wethouder ontving nog wel meer. In 2007 bijvoorbeeld een verhuisvergoeding van ca. € 7.000,--. Die verhuisvergoeding is bedoeld voor de wethouder die van zijn eerdere woonplaats naar de woonplaats waar hij zijn wethouderschap gaat vervullen verhuisd. Duivesteijn is echter helemaal niet in Almere komen wonen en had die vergoeding dus niet mogen ontvangen naar mijn mening.

Uit de stukken blijkt verder dat Duivesteijn in 2009 een parkeerkostenvergoeding toucheerde van maar liefst € 5.223,08. Ik heb gevraagd naar de verantwoording van die kosten maar het zal duidelijk zijn dat ik die stukken niet heb gekregen. Naast de parkeerkosten ontving Duivesteijn ook nog een algemene kostenvergoeding van € 7.543,32 in 2009. Onduidelijk is welke kosten daarmee werden bestreden.

In de door mij bekeken stukken stond verder te lezen dat aan de wethouder vanaf november van 2008 een dubbele vergoeding voor gas, water en licht wordt gegeven. Ook daarvoor heb ik een verklaring gevraagd maar niet gekregen. Ik hoop toch maar dat de Almeerders niet aan het betalen zijn voor de energiekosten van Duivesteijn in Den Haag....

Alle aanleiding dus om de onderste steen boven te krijgen want hieruit komt toch het al te bekende beeld naar voren van de linkse carrierëbestuurder die over de hoofden van 'het volk' zijn zakken aan het vullen is. 

Ik roep het college op mij nu binnen 1 week na heden alle gevraagde stukken ter beschikking te stellen, zodat ik het werk kan doen waarvoor ik gekozen ben.

Toon van Dijk

 

 

 

 

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover